Sách trắng Quốc phòng

  • Chuẩn bị công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2018

    Chuẩn bị công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2018 2018-10-11 16:57:34

    Sáng 11/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo, biên soạn, xuất bản,...