Đằng sau chiêu trò đòi sửa Điều lệ Đảng là gì?

08:40 22/05/2019

Hiện nay, rải rác trên môt số trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin đòi sửa đổi Điều lệ Đảng. Đằng sau những câu từ hoa mỹ, đằng sau những lý lẽ được cho là “vì dân”, các đối tượng ẩn giấu không ít mưu đồ liên quan đến chính trị.

Trên một số trang mạng đang lan truyền thông tin đòi sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó quy định rõ mục đích, tôn chỉ của Đảng, nhiệm vụ của Đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu của các tổ chức của Đảng, … Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam, khi Đảng cộng sản là Đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Điều lệ Đảng không chỉ có ý nghĩa trong nội bộ Đảng mà nó còn có tác động rất lớn đến phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước. Chính vì vậy, tuỳ thuộc vào yêu cầu cách mạng của từng thời kỳ, Điều lệ Đảng của chúng ta đều được sửa đổi để phù hợp với cuộc sống, phù hợp với định hướng phát triển đất nước.

Trong Điều lệ Đảng hiện nay, chúng ta khẳng định rõ: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn và phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân … Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng tôn trọng vai trò của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật…”. Các nội dung trên trong Điều lệ Đảng là phù hợp với thực tiễn phát triển của Đảng nói riêng và của đất nước nói chung, là kết quả của quá trình Đảng lãnh đạo đất nước.

Tuy nhiên hiện nay, không ít người đang đưa ra chiêu trò yêu cầu sửa đổi Điều lệ Đảng. Đằng sau đó là những mưu đồ xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản với đất nước, làm thất bại con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang hướng đến, từ đó thay đổi thể chế chính trị của quốc gia.

Các hướng chính trong yêu sách đòi sửa đổi Điều lệ Đảng hiện nay:

Thứ nhất, đòi thay đổi tên Đảng. Lý lẽ được các đối tượng nêu ra khi yêu đòi thay đổi tên Đảng Cộng sản là vì “…không một ai giải thích được thế nào là chủ nghĩa cộng sản, nó mang nội dung gì, bao giờ sẽ thực hiện. Thật là mơ hồ, viển vông…”. Thực tế cho thấy, các đối tượng chống đối, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Đảng ta. Suy cho cùng, đây là điều tất yếu trong cuộc đấu tranh giai cấp. Giữa chế độ tư bản và chế độ cộng sản luôn tồn tại những mâu thuẫn không thể hoá giải, cả hai luôn tìm cách bài xích, loại bỏ lẫn nhau. Với Việt Nam, các thế lực phản động có lợi ích gắn với chế độ cũ luôn cố tìm mọi cách để khôi phục quyền lực cũ, lấy lại những đặc quyền, đặc lợi cho bản thân. Ở bên ngoài, các thế lực thù địch với Việt Nam luôn tìm cách xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm thất bại cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, bước đi đầu tiên là đòi xoá bỏ tên Đảng, từ đó hướng lái, tác động và làm thay đổi bản chất của Đảng.

Thứ hai, đòi xoá bỏ vai trò tiên phong của Đảng. Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng cộng sản Việt Nam cũng được giao xứ mệnh lãnh đạo hệ thống chính trị. Bản thân của Đảng cũng là một bộ phận không thể tách rời của hệ thống chính trị hiện nay. Nằm trong mưu đồ chung đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, các đối tượng phản động, chống đối đưa ra lập luận “Chỉ riêng “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân” đã hoàn toàn không phù hợp với thời đại Công nghiệp 4.0”. Mục đích cuối cùng của các đối tượng này là sau khi thay đổi Điều lệ Đảng sẽ tiến hành thay đổi nội dung tại Điều 4, Hiến pháp nước ta và từ đó thực hiện đa nguyên, đa đảng.

Thứ ba, tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ta xác định Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng ta. Thực tế đã chứng minh, chủ nghĩa Mác – Lê nin được Bác Hồ bà các thế hệ lãnh đạo của Đảng vận dụng một cách linh hoạt vào tình hình Việt Nam. Nhờ có chủ nghĩa Mác – Lê nin mà Bác Hồ đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, cùng với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng được xác định là nền tảng tư tưởng quan trọng của Đảng.Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thấm nhuần giữa tư tưởng yêu nước, là sự kết hợp giữa phong trào công nhân và phong trào dân tộc, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, các đối tượng không ngừng chống phá nền tảng tư tưởng của ta bằng cách rêu rao: “chủ nghĩa Mác- Lênin đã bị phá sản triệt để, chủ nghĩa xã hội mác-xít là ảo tưởng viển vông, chuyên chính một đảng là sai lầm gốc gác, lấy quốc doanh làm chủ đạo nền kinh tế là tàn phá đất nước, sở hữu toàn dân về ruộng đất là khái niệm viển vông phá hoại nông thôn, nông nghiệp và phản bội nông dân”. Cùng với đó, có người còn cho rằng việc Đảng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng chỉ là một sự “gượng ép”, cố tình đưa ra một hình tượng để ngăn chặn sự khủng hoảng khi chủ nghĩa Mác – Lê nin bị phá sản.

Việc tung tin sai lệch và đòi sửa đổi Điều lệ Đảng là một bước đi có tính toán trong con đường chống phá Việt Nam. Chính vì vậy, cần hết sức thận trọng và kịp thời đấu tranh với các luồng thông tin sai lệch.

(Theo Bút Danh)

Bình luận