1.900 dịch vụ y tế

  • Điều chỉnh giá 1.900 dịch vụ y tế

    Điều chỉnh giá 1.900 dịch vụ y tế 2019-06-22 11:55:05

    Cùng với điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ ngày 1-7, Bộ Y tế cũng sẽ ban hành hướng dẫn việc xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công   Khoảng 1.900 dịch vụ...