13 hoạt động đo đạc

  • 13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

    13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép 2019-03-18 09:57:36

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải...