22 bảo vật quốc gia

  • Công nhận thêm 22 bảo vật quốc gia

    Công nhận thêm 22 bảo vật quốc gia 2018-12-27 09:26:17

    Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 7, năm 2018) cho 22 hiện vật, nhóm hiện vật. 22 hiện vật, nhóm hiện vật vừa được công nhận là bảo vật quốc gia gồm: 1-...