An sinh xã hội

  • Tăng trưởng kinh tế – mừng và lo!

    Tăng trưởng kinh tế – mừng và lo! 2019-10-03 07:20:25

    Tăng trưởng kinh tế biểu thị đầu tiên qua những con số thống kê, nhưng hiệu quả của nó phải được đo bằng hơi thở nền kinh tế và cuộc sống người dân. Nhiều lúc chúng ta thường hay lẫn lộn...

  • Cơ cấu lại thị trường bảo hiểm

    Cơ cấu lại thị trường bảo hiểm 2019-03-07 17:24:07

    Phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội; doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực...