Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU

  • Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU

    Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU 2019-05-23 09:42:47

    Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU) do Phó Thủ tướng Chính...