Ban Hành Văn Bản Số 26

  • Không để bị chi phối bởi tin giả khi làm nhân sự

    Không để bị chi phối bởi tin giả khi làm nhân sự 2019-10-26 08:45:03

    Bên cạnh hướng dẫn về cơ cấu, độ tuổi, trình độ, phẩm chất của cán bộ các cấp cho giai đoạn 2020-2025, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh phải kiểm soát quyền lực; chống chạy chức, chạy quyền…...