báo cáo kinh tế

  • Tăng trưởng kinh tế – mừng và lo!

    Tăng trưởng kinh tế – mừng và lo! 2019-10-03 07:20:25

    Tăng trưởng kinh tế biểu thị đầu tiên qua những con số thống kê, nhưng hiệu quả của nó phải được đo bằng hơi thở nền kinh tế và cuộc sống người dân. Nhiều lúc chúng ta thường hay lẫn lộn...