bảo vệ di tích

  • Nguy cơ vĩnh viễn mất di tích thời Hùng Vương

    Nguy cơ vĩnh viễn mất di tích thời Hùng Vương 2019-09-25 07:18:45

    Hàng chục nhà khoa học thống nhất kiến nghị lên các cấp về việc cần bảo vệ cấp thiết di tích khảo cổ học thời Hùng Vương dựng nước, tại hội thảo khoa học quốc gia “Thời Hùng Vương trong...