bảo vệ Tổ quốc

  • Bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước

    Bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước 2018-12-27 23:11:04

    Nằm trong tổng thể hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, Hội thảo khoa học cấp quốc...

  • Bài học về phát huy sức dân trong bảo vệ Tổ quốc

    Bài học về phát huy sức dân trong bảo vệ Tổ quốc 2018-12-19 09:14:21

    1. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nhân dân ta cần có hòa bình để xây dựng đất nước. Nhưng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đương đầu với nhiều kẻ thù, với mọi...