Đồng Tâm

  • Người dân Đồng Tâm vẫn được bồi thường, hỗ trợ

    Người dân Đồng Tâm vẫn được bồi thường, hỗ trợ 2019-04-25 21:09:47

    Dù Thanh tra Chính phủ kết luận kiến nghị của người dân Đồng Tâm là “không có cơ sở”, nhưng người dân vẫn được bồi thường, hỗ trợ và Hà Nội sẽ sớm công bố 14 phương án này. Như...

  • Không để cảm xúc dẫn dụ

    Không để cảm xúc dẫn dụ 2019-04-15 18:08:43

    Cụ Kình và bà con Đồng Tâm kính mến.Đức Phật nói: chúng ta không nên để cảm xúc dẫn dụ. Đây là lời dạy của đức Phật ngay trong câu đầu tiên của bát chính đạo, đó là chính kiến. Lão Tử cũng...