tăng trưởng kinh tế 2019

  • Năm 2019 – năm bứt phá và phương châm hành động của Chính phủ

    Năm 2019 – năm bứt phá và phương châm hành động của Chính phủ 2019-01-13 19:32:29

    Tại Nghị quyết số 162/NQ-CP, Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí...

  • Những động lực của kinh tế Việt Nam 2019

    Những động lực của kinh tế Việt Nam 2019 2019-01-12 13:36:48

    Nhiều nghiên cứu cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019 có thể dao động từ 6,7-6,9%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đã giao (6,6-6,8%). Để đạt kết quả này, Việt Nam cần tận dụng mọi...